Asahi

Asahi

5.0% ABV
24 x 334ml

Crisp, dry Japanese beer.